فهرست چند سایت اینترنتی جعلی با عنوان دانشگاه آزاد

سیروس صابری مشاور ریاست و رئیس مرکز حراست دانشگاه آزاد اسلامی عنوان داشت دانشگاه‌های آزاد اسلامی فاقد هرگونه سایت استعلام مدارک تحصیلی می باشند و جز پورتال سازمان مرکزی دانشگاه آزاد تمامی پورتال های اعلام شده درخصوص استعلام مدرک مجعول است.

چهارشنبه 01 تیر 1400 10:11

فهرست چند سایت اینترنتی جعلی با عنوان دانشگاه آزاد

سیروس صابری مشاور ریاست و رئیس مرکز حراست دانشگاه آزاد اسلامی عنوان داشت دانشگاه‌های آزاد اسلامی فاقد هرگونه سایت استعلام مدارک تحصیلی می باشند و جز پورتال سازمان مرکزی دانشگاه آزاد تمامی پورتال های اعلام شده درخصوص استعلام مدرک مجعول است.

چهارشنبه 01 تیر 1400 10:11

فهرست چند سایت اینترنتی جعلی با عنوان دانشگاه آزاد

سیروس صابری مشاور ریاست و رئیس مرکز حراست دانشگاه آزاد اسلامی عنوان داشت دانشگاه‌های آزاد اسلامی فاقد هرگونه سایت استعلام مدارک تحصیلی می باشند و جز پورتال سازمان مرکزی دانشگاه آزاد تمامی پورتال های اعلام شده درخصوص استعلام مدرک مجعول است.

چهارشنبه 01 تیر 1400 10:11